பக்கங்கள்

சனி, 29 அக்டோபர், 2011

தோத்தி பேன்ட்

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான உடையும் அழகை சேர்க்கக்கூடிய உடையுமென்றால் அது ஷல்வார்தான்....
இப்போ இவை எத்தனையோ டிசைன்களில்....ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களின் தனித்தன்மைக்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதுதான் ஆச்சரிப்படும் உண்மை.....சுடிதார்...பஞ்சாபி.(panjabi) ......பட்டேலா(patiala )...தோத்தி(.dhoti)
 இப்படிப்பல.....பெயர்களிர் உண்டு....ஒவ்வொரு வகையும்...ஒவ்வொரு வடிவத்தில் காட்சி தந்து அழகுபடுத்துகிறது.....

அந்த வகையில் ஷல்வார் பெரியளவில் மாற்றங்கள் இல்லையென்றாலும் பேன்ட்டில் நிறைய மாற்றங்கள் காணப்படுகிறது...... இன்று நான் தைத்திருப்பது dhoti pant...எனக்கு நினைவு இருக்கிறது 90 களின் ஆரம்பத்தில்... இந்த தோத்தி நல்ல பிரபலம்...எனது சாச்சி இந்த டிசைனில் உடுத்தி இருக்கிறா......

நான் தையல் கற்றதில்லை.....தையல் நுணுக்கள் தெரியாது.....தையலின் சட்டதிட்டங்களும் எனக்குத் தெரியாது என்று முதலிலேயே சொல்லிவிடுகிறேன்......தெரிந்தவர்கள் இருந்தால் சொல்லித்தாருங்கள்.....

தெரியாது என்று விட்டுவிடுவதைவிட தெரிந்த முறையில் தைத்துப் பார்ப்பது மேலென்று எண்ணியதாலும்...அதைப் பகிர்ந்து கொள்ளனுமென்று நினைத்ததாலும்தான் இந்தப் பதிவு.....

நான் எடுத்துக் கொண்டது 3 மீட்டர் துணி....

அதை சரியாக இரண்டாக மடித்துக் கொள்ளுங்கள்


மடித்து ....மடித்த கக்கத்திலிருந்து...ஒரு09  cm அல்லது  08cm அளந்து அதன் அரைவாசியை மீண்டும் மடித்துக் கொள்ளுங்கள்....

இப்படி..

அதாவது AB இற்கான இடைவெளி நீங்கள் மேலே எடுத்துக்கொண்ட அளவின் அரைவாசி என்பதாகும்.....

அடுத்து....C  ஐ F இற்கு மடித்துக் கொள்ளுங்கள்.....


G...F...H  இனூடாக வெட்டி

D..E பகுதியை அப்புறப் படுத்துங்கள்....அந்த அப்புறப்படுத்திய துணியெடுத்து இடுப்பு அளவுக்கு ஒரு பெல்ட் வெட்டிக்கொள்ளுங்கள்.....ஏனென்றால் AG யுடன் இந்த இடுப்பு பெல்ட்டை இணைத்தால்தான் உங்கள் பேன்ட்டின் முழு உயரம் கிடைக்கும்.....
அதனால்...அந்த பெல்ட்டின் உயரம்...உங்கள் உயரத்துக்கு தகுந்தாற்போல அமையவேண்டும்....


அடுத்து....BF மடிப்பை பிரித்து இரண்டாக வெட்டிக் கொள்ளுங்கள்....ஒரு துணியை எடுத்து மீண்டும் அதேபோல் மடித்துக் கொள்ளுங்கள்....காலின் கீழ்ப்பகுதி கூற்றளவுக்குத் தகுந்தாற்போல  சிறிய பட்டி இரண்டு வெட்டி நீளவாகில் மடித்து....சிறிய இடைவெளிகள் விட்டுநீளவாகில்... நாளு ஐந்து வரிகளுக்கு தைத்துக்கொள்ளங்கள்...
ஒரு உருதியான பெல்ட் ஒன்று கிடைக்கும்....

இந்த பெலட்டை கீழ் கண்டவாறு வைத்து

இப்படித் தைத்துக் கொள்ளுங்கள்....பிறகு...BC..ஐ... BF உடன் இணைத்து தைத்துக் கொள்ளுங்கள்......

தைத்தபின் இப்படித்தான் தோன்றும்.....

தைத்தக்கொண்டபிறகு....மேலே சொன்னதுபோல் வெட்டிவைத்துக்கொண்ட இடுப்பு பெல்ட்டை  கீழ்கண்டவாறு தைத்துக்கொள்ளுங்கள்....
இரண்டு கால் பகுதிகளையும் பக்கம் மாற்றியும் தைத்துக்கொள்ளலாம்......W  ஷேப்பிற்கு வரும்....அதுவும் dhoti இல் ஒருவகைதான்....


கடைசியா இப்படியான தோற்றத்தில்தான்...இறுதி வடிவமா கிடைக்கும்......
பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான உடையும் அழகை சேர்க்கக்கூடிய உடையுமென்றால் அது ஷல்வார்தான்....
இப்போ இவை எத்தனையோ டிசைன்களில்....ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களின் தனித்தன்மைக்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதுதான் ஆச்சரிப்படும் உண்மை.....சுடிதார்...பஞ்சாபி.(panjabi) ......பட்டேலா(patiala )...தோத்தி(.dhoti)
 இப்படிப்பல.....பெயர்களிர் உண்டு....ஒவ்வொரு வகையும்...ஒவ்வொரு வடிவத்தில் காட்சி தந்து அழகுபடுத்துகிறது.....

அந்த வகையில் ஷல்வார் பெரியளவில் மாற்றங்கள் இல்லையென்றாலும் பேன்ட்டில் நிறைய மாற்றங்கள் காணப்படுகிறது...... இன்று நான் தைத்திருப்பது dhoti pant...எனக்கு நினைவு இருக்கிறது 90 களின் ஆரம்பத்தில்... இந்த தோத்தி நல்ல பிரபலம்...எனது சாச்சி இந்த டிசைனில் உடுத்தி இருக்கிறா......

நான் தையல் கற்றதில்லை.....தையல் நுணுக்கள் தெரியாது.....தையலின் சட்டதிட்டங்களும் எனக்குத் தெரியாது என்று முதலிலேயே சொல்லிவிடுகிறேன்......தெரிந்தவர்கள் இருந்தால் சொல்லித்தாருங்கள்.....

தெரியாது என்று விட்டுவிடுவதைவிட தெரிந்த முறையில் தைத்துப் பார்ப்பது மேலென்று எண்ணியதாலும்...அதைப் பகிர்ந்து கொள்ளனுமென்று நினைத்ததாலும்தான் இந்தப் பதிவு.....

நான் எடுத்துக் கொண்டது 3 மீட்டர் துணி....

அதை சரியாக இரண்டாக மடித்துக் கொள்ளுங்கள்


மடித்து ....மடித்த கக்கத்திலிருந்து...ஒரு09  cm அல்லது  08cm அளந்து அதன் அரைவாசியை மீண்டும் மடித்துக் கொள்ளுங்கள்....

இப்படி..

அதாவது AB இற்கான இடைவெளி நீங்கள் மேலே எடுத்துக்கொண்ட அளவின் அரைவாசி என்பதாகும்.....

அடுத்து....C  ஐ F இற்கு மடித்துக் கொள்ளுங்கள்.....


G...F...H  இனூடாக வெட்டி

D..E பகுதியை அப்புறப் படுத்துங்கள்....அந்த அப்புறப்படுத்திய துணியெடுத்து இடுப்பு அளவுக்கு ஒரு பெல்ட் வெட்டிக்கொள்ளுங்கள்.....ஏனென்றால் AG யுடன் இந்த இடுப்பு பெல்ட்டை இணைத்தால்தான் உங்கள் பேன்ட்டின் முழு உயரம் கிடைக்கும்.....
அதனால்...அந்த பெல்ட்டின் உயரம்...உங்கள் உயரத்துக்கு தகுந்தாற்போல அமையவேண்டும்....


அடுத்து....BF மடிப்பை பிரித்து இரண்டாக வெட்டிக் கொள்ளுங்கள்....ஒரு துணியை எடுத்து மீண்டும் அதேபோல் மடித்துக் கொள்ளுங்கள்....காலின் கீழ்ப்பகுதி கூற்றளவுக்குத் தகுந்தாற்போல  சிறிய பட்டி இரண்டு வெட்டி நீளவாகில் மடித்து....சிறிய இடைவெளிகள் விட்டுநீளவாகில்... நாளு ஐந்து வரிகளுக்கு தைத்துக்கொள்ளங்கள்...
ஒரு உருதியான பெல்ட் ஒன்று கிடைக்கும்....

இந்த பெலட்டை கீழ் கண்டவாறு வைத்து

இப்படித் தைத்துக் கொள்ளுங்கள்....பிறகு...BC..ஐ... BF உடன் இணைத்து தைத்துக் கொள்ளுங்கள்......

தைத்தபின் இப்படித்தான் தோன்றும்.....

தைத்தக்கொண்டபிறகு....மேலே சொன்னதுபோல் வெட்டிவைத்துக்கொண்ட இடுப்பு பெல்ட்டை  கீழ்கண்டவாறு தைத்துக்கொள்ளுங்கள்....
இரண்டு கால் பகுதிகளையும் பக்கம் மாற்றியும் தைத்துக்கொள்ளலாம்......W  ஷேப்பிற்கு வரும்....அதுவும் dhoti இல் ஒருவகைதான்....


கடைசியா இப்படியான தோற்றத்தில்தான்...இறுதி வடிவமா கிடைக்கும்......

செவ்வாய், 25 அக்டோபர், 2011

தித்திக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்து


தீபாவளித் திருநாளைக் கொண்டாடி மகிழும்


அனைத்து உள்ளங்களுக்கும்....
என் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.....அன்புடன்
எப்.நிஹாஸா
தீபாவளித் திருநாளைக் கொண்டாடி மகிழும்


அனைத்து உள்ளங்களுக்கும்....
என் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.....அன்புடன்
எப்.நிஹாஸாஅழகுப் பூச்சாடி


அழகுக்கு நாம் அடிமையாகிவிட்டோம் என்றால் தப்பே இல்லை….
அழகுக்கலைகளையும் கற்று எப்படியெல்லாம் நாம் பிறரை வசீகரிக்கிறோம்…..
இந்த அழகுக் கலைகளை பிரயோகித்து வீட்டைப் பராமரிக்கவும் பலகிவிட்டோம்…அழகுணர்ச்சியை கண்களால் உள்வாங்கி இதயத்துக்குள் சேமிக்கிறபோது…மனசு ஒரு பரவசநிலையை அடைகிறதில்லையா….அதில் ஒரு அலாதியான திருப்திகிட்டுகிறது என்றால் பொய்யில்லை….அதிலும் நம் கைப்படவே அலங்கரிக்கிறோமென்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா என்ன?
வீட்டையும் வீட்டுத் தோட்டத்தையும் அலங்கரிப்பவர்களைக் கொஞ்சம் கேடடுப் பாருங்களேன்….அதையேதான் சொல்வார்கள்…


அப்படியொரு பூவாஸ் ஐ எப்படி அலங்கரிப்பது....???
நிச்சயமா இது பெரிய சீனவித்தையே இல்லை....
தேவைப்படுவது....
 • நிரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒத்துப் போகிற அல்லது எதிரெதிர் நிறங்களுடன் கூடிய மலர்க்கொத்து ஒன்று அல்லது இரண்டு                            
 • ஒரு பூச்சாடி .....( அளவு விருப்பத்திற்கேற்ப)
 • காய்ந்த .நிரமூட்டப்பட்ட இலைகள்...(கடைகளில் கிடைக்கும்)
  வெற்றுப் பூச்சாடியில் காய்த நிரமூட்டப்பட்ட இலைகளை நிரப்பிக்கொள்ளுங்கள்....  பூக்கொத்துகளை அழகுக்கேற்ப அதன் தண்டுகளை இலைகளுக்குள் செறுகிவிடுங்கள்....
  அவ்வளவுதான்...
  இந்தச்சாடி சற்று உயரம் என்பதினால் மேசையில் வைப்பதைவிட கீழே வைப்பது பொருத்தமாக இருக்கும்...


  அத்தோடு...இந்த சாடியின்  அமைப்பை பொருத்தளவில் 
  மேசைகளின் மூலைகளிலும் வைக்கலாம்...உயரம் தெரியாது அழகாக காட்சிதந்து மனதையும் பார்ப்போரையும் எளிதில் மயக்கிவிடும்...
  அழகுக்கு நாம் அடிமையாகிவிட்டோம் என்றால் தப்பே இல்லை….
  அழகுக்கலைகளையும் கற்று எப்படியெல்லாம் நாம் பிறரை வசீகரிக்கிறோம்…..
  இந்த அழகுக் கலைகளை பிரயோகித்து வீட்டைப் பராமரிக்கவும் பலகிவிட்டோம்…அழகுணர்ச்சியை கண்களால் உள்வாங்கி இதயத்துக்குள் சேமிக்கிறபோது…மனசு ஒரு பரவசநிலையை அடைகிறதில்லையா….அதில் ஒரு அலாதியான திருப்திகிட்டுகிறது என்றால் பொய்யில்லை….அதிலும் நம் கைப்படவே அலங்கரிக்கிறோமென்றால் கேட்கவும் வேண்டுமா என்ன?
  வீட்டையும் வீட்டுத் தோட்டத்தையும் அலங்கரிப்பவர்களைக் கொஞ்சம் கேடடுப் பாருங்களேன்….அதையேதான் சொல்வார்கள்…


  அப்படியொரு பூவாஸ் ஐ எப்படி அலங்கரிப்பது....???
  நிச்சயமா இது பெரிய சீனவித்தையே இல்லை....
  தேவைப்படுவது....
  • நிரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒத்துப் போகிற அல்லது எதிரெதிர் நிறங்களுடன் கூடிய மலர்க்கொத்து ஒன்று அல்லது இரண்டு                            
  • ஒரு பூச்சாடி .....( அளவு விருப்பத்திற்கேற்ப)
  • காய்ந்த .நிரமூட்டப்பட்ட இலைகள்...(கடைகளில் கிடைக்கும்)
   வெற்றுப் பூச்சாடியில் காய்த நிரமூட்டப்பட்ட இலைகளை நிரப்பிக்கொள்ளுங்கள்....   பூக்கொத்துகளை அழகுக்கேற்ப அதன் தண்டுகளை இலைகளுக்குள் செறுகிவிடுங்கள்....
   அவ்வளவுதான்...
   இந்தச்சாடி சற்று உயரம் என்பதினால் மேசையில் வைப்பதைவிட கீழே வைப்பது பொருத்தமாக இருக்கும்...


   அத்தோடு...இந்த சாடியின்  அமைப்பை பொருத்தளவில் 
   மேசைகளின் மூலைகளிலும் வைக்கலாம்...உயரம் தெரியாது அழகாக காட்சிதந்து மனதையும் பார்ப்போரையும் எளிதில் மயக்கிவிடும்...   மனிதத் தலைகொண்ட பாம்பு


   தேடல்...தேடல்.....
   மனிதத்தேடல் என்று முடியுமோ? என்றுதான் அடங்குமோ..?
   தேடல்களின் விளைவுகள் 
   புதுமையாகவும்..விசித்திரமாகவும் இருந்தே ஆகவேண்டும் என்கிற
    நிர்ப்பந்தம் இல்லை.ஆனாலும் புதுமைகள் நமககும் நம் கண்களுக்கும் எப்பொழுதுமே..விசித்திரம்தான்....

   மலேசியாவில் ஒரு பாம்பாட்டி கண்டிருக்கும் மனிதத் தலையுடன் கூடிய இந்தப் பெண்  பாம்பை சற்றுப் பாருங்கள்...
   உற்றுப் பாருங்கள்...

   என்ன தோன்றுது உங்கள் மனதில்.....   தேடல்...தேடல்.....
   மனிதத்தேடல் என்று முடியுமோ? என்றுதான் அடங்குமோ..?
   தேடல்களின் விளைவுகள் 
   புதுமையாகவும்..விசித்திரமாகவும் இருந்தே ஆகவேண்டும் என்கிற
    நிர்ப்பந்தம் இல்லை.ஆனாலும் புதுமைகள் நமககும் நம் கண்களுக்கும் எப்பொழுதுமே..விசித்திரம்தான்....

   மலேசியாவில் ஒரு பாம்பாட்டி கண்டிருக்கும் மனிதத் தலையுடன் கூடிய இந்தப் பெண்  பாம்பை சற்றுப் பாருங்கள்...
   உற்றுப் பாருங்கள்...

   என்ன தோன்றுது உங்கள் மனதில்.....