பக்கங்கள்

வெள்ளி, 26 ஆகஸ்ட், 2011

பற்களுடன் பிறந்த குழந்தை

பிரிட்டனில் நியூகேசில் பகுதியில் உள்ள வால்சன்ட் பகுதியில் வசிக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு
கடந்த 2011.07.20 அன்று பெண் குழந்தையொன்று பிறந்துள்ளது.குழந்தையின் .
பெயர் – சம்மர் வேலன்
இதில் என்ன அதிசயம் இருக்கிறது.
ஒன்றுமில்லைதான்.
ஆனால்…
பிறந்த குழந்தைக்கு பற்கள் முளைத்திருக்கின்றனவாம்.
.இது ஒரு வியக்கத்தக்க விடயம்தானே…
எங்கள் குழந்தைகளுக்கு பள் முளைக்க
எத்தனை மாதங்கள் எடுக்கின்றன என்பதும் தெரியும்தானே…
பிரிட்டனில் நியூகேசில் பகுதியில் உள்ள வால்சன்ட் பகுதியில் வசிக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு
கடந்த 2011.07.20 அன்று பெண் குழந்தையொன்று பிறந்துள்ளது.குழந்தையின் .
பெயர் – சம்மர் வேலன்
இதில் என்ன அதிசயம் இருக்கிறது.
ஒன்றுமில்லைதான்.
ஆனால்…
பிறந்த குழந்தைக்கு பற்கள் முளைத்திருக்கின்றனவாம்.
.இது ஒரு வியக்கத்தக்க விடயம்தானே…
எங்கள் குழந்தைகளுக்கு பள் முளைக்க
எத்தனை மாதங்கள் எடுக்கின்றன என்பதும் தெரியும்தானே…