பக்கங்கள்

திங்கள், 4 ஜூலை, 2011

இந்து சிங்கள புதுவருடக் கொண்டாட்டம்.


கட்டாரில் சிங்கள இந்து Gதுவருடக்கொண்டாட்டம்;                   “பக் மக உழெல 2011‘’ 22.04.2011 அன்று அல் ஸாத் ஸ்போட்ஸ் கிளப்பின் மைதானத்தில் இன மத வேறுபாடின்றி இலங்கையர் என்ற ஒருமைப்பாட்டின் கீழ் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.                            கட்டாரில் ள்ள இலங்கைத் துாதரகம் எஸ்.எல்.ஸீ.ஸீ யினால்  நடாத்தப்பட்டது.ஸ்ரீலங்கன் எயாலைன்ஸ் .ஸம்பத் வங்கி .வோடஃபோன் போன்ற நிறுவனங்கள் அனுசரனை வழங்கின.
நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் இலங்கைக் கலைஞர் பெனா மாமா என்றழைக்கப்படும் நகைச்சுவை நடிகர் ப்ரியந்த n]dtpuj;d ,tUk; foe;J rpwg;gpj;jhu;.   fhiy Kjy; khiy tiu rpupNahu; ngupNahu;hSf;fhd Nghl;bfSk; eilngw;wd.Xl;lg;Nghl;b...fpupf;fl;...nthypNghy;...ngz;fSf;F Njq;fha; jpWTjy;...Njrpf;fha; rkepiyg;Nghl;b... kw;Wk; rpupNahu; ngupNahu;fSf;fhd tpNdhj cilg;Nghl;bfSk; eilngw;W ngWkjpahd guprpy;fSk; toq;fg;gl;ld.        
                        ,t;thwhd epfo;Tfs; mwG ehLfspy; eilngWtJ tuNtw;fj;jf;fNj……

கட்டாரில் சிங்கள இந்து Gதுவருடக்கொண்டாட்டம்;                   “பக் மக உழெல 2011‘’ 22.04.2011 அன்று அல் ஸாத் ஸ்போட்ஸ் கிளப்பின் மைதானத்தில் இன மத வேறுபாடின்றி இலங்கையர் என்ற ஒருமைப்பாட்டின் கீழ் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.                            கட்டாரில் ள்ள இலங்கைத் துாதரகம் எஸ்.எல்.ஸீ.ஸீ யினால்  நடாத்தப்பட்டது.ஸ்ரீலங்கன் எயாலைன்ஸ் .ஸம்பத் வங்கி .வோடஃபோன் போன்ற நிறுவனங்கள் அனுசரனை வழங்கின.
நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் இலங்கைக் கலைஞர் பெனா மாமா என்றழைக்கப்படும் நகைச்சுவை நடிகர் ப்ரியந்த n]dtpuj;d ,tUk; foe;J rpwg;gpj;jhu;.   fhiy Kjy; khiy tiu rpupNahu; ngupNahu;hSf;fhd Nghl;bfSk; eilngw;wd.Xl;lg;Nghl;b...fpupf;fl;...nthypNghy;...ngz;fSf;F Njq;fha; jpWTjy;...Njrpf;fha; rkepiyg;Nghl;b... kw;Wk; rpupNahu; ngupNahu;fSf;fhd tpNdhj cilg;Nghl;bfSk; eilngw;W ngWkjpahd guprpy;fSk; toq;fg;gl;ld.        
                        ,t;thwhd epfo;Tfs; mwG ehLfspy; eilngWtJ tuNtw;fj;jf;fNj……

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக